Regulament de ordine interioara

 CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

 

Art.1     Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii in cadrul SC ________________ SRL, in conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003 si cele ale legislatiei in domeniu.
Art.2     Salariatii SC ________________ SRL au obligatia sa respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Art.3     Regulamentul se aplica tuturor salariatilor angajati cu contract de munca, denumiti in continuare personalul ________________ SRL, precum si persoanelor detasate sau care efectueaza stagii de practica in cadrul SC ________________ SRL.
Art.4     Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
1. Organizarea muncii, drepturile si obligatiile personalului;
2. Norme de igiena si de securitate a muncii;
3. Disciplina muncii si raspunderea disciplinara.
Art.5     Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea si disciplina muncii, emise de administratorul ________________ SRL

1. ORGANIZAREA MUNCII

Art.6     Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe saptamana sau 2 ore efectiv pe zi si 10 ore pe saptamana (dupa caz) si este valabila pentru tot personalul SC ________________ SRL, indiferent de functia ocupata.
Art.7     (1) Programul zilnic de lucru incepe la ora 800 si se termina la ora 1600, pentru personalul angajat cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.
(2) Programul de lucru prevazut la alin.(1) este obligatoriu pentru personalul care isi desfasoara activitatea la sediul ________________ SRL, la punctele teritoriale sau pe teren.
(3) Activitatea specifica fiecarui angajat, se poate desfasura si in afara orelor de program stabilite la alin.(1), in functie de activitatiile pe care firma le desfasoara, cu o informare prealabila a angajatilor.
(4) Conducerea ________________ SRL are dreptul, respectand legislatia in vigoare, sa modifice programul de lucru in functie de necesitatile companiei.
Art.8     Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul companiei, in cazurile si conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
Art.9     (1) Evidenta prezentei la serviciu se tine pe fiecare punct de lucru sau stand in parte, pe baza condicii de prezenta, in care personalul va semna zilnic, la inceputul si sfarsitul programului de lucru.
(2) in cazul in care angajatul intarzie sau absenteaza de la locul de munca si acest lucru se datoreaza unor situatii neprevazute sau a unor motive independente de vointa angajatului (boala, accident, etc.) salariatul are obligatia de a informa in scris, in urmatoarele doua zile lucratoare, pe administratorul ________________ SRL.
Art.10   (1) Angajatii companiei ________________ SRL pot fi invoiti sa lipseasca de la serviciu, in interes personal un numar de maxim 4 ore in cursul unei zile.
(2) Biletul de voie se intocmeste de administrator si va cuprinde mentiunea ca angajatul pleaca in interes personal motivat, data, ora cand incepe invoirea si durata acesteia.
(3) Administratorul ________________ SRL sau persoana desemnata de acesta va tine evidenta invoirilor efectuate lunar de fiecare persoana in parte si va scadea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzatoare a drepturilor salariale.
Art.11   ________________ SRL poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii si fara plata la cererea celor interesati.
Art.12   (1) Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul fiecarui an pentru anul viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de catre fiecare angajat in parte si se aproba de administratorul companiei.
(2) Ordinea efectuarii concediilor de odihna va fi stabilita esalonat in tot cursul anului, tinandu-se seama de buna desfasurare a activitatii dar si de interesele personalului.
Art.13   Administratorul ________________ SRL va tine evidenta intarzierilor, invoirilor, a concediilor de boala, de studii si fara plata si separat, a concediilor de odihna.

2. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A SALARIATILOR DIN CADRUL ________________ SRL

Art.14   in exercitarea atributiilor de serviciu, salariatii ________________ SRL au obligatia de a avea un comportament profesionist si corectitudine in promovarea produselor companiei.
 Art.15  Salariatii ________________ SRL au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 Art.16 (1) Salariatii ________________ SRL au obligatia de a apara in mod loial prestigiul companiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entitati.
(2) Salariatilor ________________ SRL le este interzis:
a. sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea ________________ SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
b. sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care ________________ SRL are calitatea de parte;
c. sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege, daca nu sunt abilitati in acest sens;
d. sa nu dezvaluie informatiile la care au acces in indeplinirea atributiilor de serviciu, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile ________________ SRL;
(3) Prevederile alin.(2) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de inca 3 ani.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul administratorului ________________ SRL.
 Art.17  (1) in relatiile interpersonale ale angajatilor ________________ SRL, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, angajatii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
 (2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul ________________ SRL, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:
a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(2) Salariatii ________________ SRLau obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand companiei, exclusiv pentru desfasurarea activitatilor aferente atributiilor de serviciu stabilite.

 

 CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

 

Art.18   Personalul ________________ SRL, are urmatoarele drepturi:
a. sa i se asigure stabilitate in munca, raportul de serviciu sau de munca, neputand sa inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;
b. sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de protectia muncii, de indemnizatie de asigurari sociale in cazul pierderii temporare a capacitatii de munca, de pensie si de alte drepturi de asigurari sociale prevazute de lege;
c. sa primeasca pentru activitatea depusa drepturile salariale stabilite potrivit legii, in raport cu pregatirea profesionala, activitatea depusa si importanta acesteia;
d. sa se asocieze in conditiile legii, in sindicate sau organizatii profesionale avand ca scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregatirii profesionale;
e. sa-si exercite in conditiile legii, dreptul la greva;
f. sa li se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit, in conditiile legii;
g. sa beneficieze de concediu de studii sau fara plata, in conditiile legii;
h. sa primeasca sprijin si inlesniri pentru imbunatatirea pregatirii profesionale;
i. sa beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii;

Art.19   (1) Personalul ________________ SRL are obligatia de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, de a indeplini toate sarcinile de serviciu ce ii revin potrivit fisei postului, contractului individual de munca si dispozitiilor date de administratorul companiei;
(2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul ________________ SRL sunt:
a. sa-si indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu;
b. sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii activitatii ________________ SRL;
c. sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
d. sa respecte programul de lucru stabilit si sa foloseasca cu eficienta timpul de munca;
e. sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa manifeste colegialitate si toleranta in relatii cu colegii de serviciu;
f. sa execute intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin si sa cunoasca bine produsele ce le promoveaza;
g. sa pastreze secretul de serviciu si confidentialitate, in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu;
h. sa se prezinte la serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor ce le revin;
i. sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa participe nemijlocit la sedintele profesionale sau cursurile organizate de companie in acest scop;
a. sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricaror altor situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, viata si integritatea corporala a sa sau a altor persoane;
b. sa respecte regulile de acces in companie, sa ia masuri de indepartare a oricaror persoane, daca prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau functionarea normala a ________________ SRL;
c. sa instiinteze administratorul companiei de indata ce au luat cunostinta de existenta unor greutati sau lipsuri;
d. sa cunoasca continutul actelor normative, regulamentelor si  al oricaror altor dispozitii cu caracter normativ in legatura cu atributiile si sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfasurata, conformandu-se acestora intocmai;
e. sa se abtina in exercitarea atributiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru;
f. sa rezolve in termenele stabilite de catre administratorul companiei, lucrarile repartizate;
g. sa nu introduca, distribuie si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante halucinogene in cadrul companiei;
h. sa respecte intocmai prevederile legale privind circuitul documentelor in cadrul ________________ SRL.

Art.20   (1) SC ________________ SRL are, in principal, urmatoarele drepturi:
a. sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si regulamentului intern.
   
(2) SC ________________ SRL in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a. sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d. sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e. sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

 

 CAPITOLUL III - NORME DE IGIENa SI DE SECURITATEA MUNCII

 

Art.21   (1) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la securitatea si sanatatea sa in munca, precum si a celorlalti salariati.
(2) Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, personalul are urmatoarele obligatii:
a. sa isi insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora;
b. sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a colegilor;
c. sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
d. sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institutiei;
e. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate, conducerea are urmatoarele obligatii:
a. sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;
b. sa asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a accidentelor usoare suferite de personal;
c. sa asigure materialele igienico-sanitare specifice activitatii desfasurate;
Art.22   (1) in caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munca, fiecare salariat va informa de urgenta administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite in timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la cunostinta administratorului companiei.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca si invers.
Art.23   (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munca, salariatii ________________ SRL au urmatoarele obligatii:
a. salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de tehnica securitatii muncii;
b. fumatul este permis numai in locurile special stabilite si semnalizate corespunzator, fara a fi afectata buna desfasurare a activitatii companiei;
c. se interzice pastrarea, distribuirea sau vanzarea de substante sau medicamente al caror efect pot produce dereglari comportamentale, in incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia;           
d. se interzice introducerea, distribuirea sau inlesnirea introducerii bauturilor alcoolice in incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia.

 

 CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RaSPUNDEREA DISCIPLINARa (SANCTIUNI)

 

Art.24   (1) Orice actiune sau  inactiune, savarsita cu vinovatie de catre personalul companiei, prin care au fost incalcate indatoririle de serviciu, normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege, regulamentul de ordine interioara, contractul individual de munca sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, constituie abatere disciplinata si se sanctioneaza conform prevederilor prezentului regulament.

 (2)Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:
a. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b. neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c. desfasurarea altor activitati decat cele stabilite prin fisa postului in timpul orelor de program;        
d. refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e. lipsa nemotivata de la serviciu sau intarzierea repetata de la serviciu;
f. parasirea sediului companiei, a punctului de lucru sau a standurilor de vanzare in timpul orelor de program fara aprobarea conducatorului de grup sau a administratorului companiei;
g. manifestari care aduc atingere prestigiului companiei;
h. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;

Art.25   in raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplica personalului sunt:
a. avertismentul scris;
b. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d. reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Art.26   Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor Codului Muncii (L.53/2003).
Art.27   Raspunderea materiala, contraventionala si penala a personalului ________________ SRL, survine conform legislatiei in vigoare.

 

 CAPITOLUL V - RECOMPENSE

Art.28   Personalul ________________ SRL care isi indeplineste la timp si in bune conditii atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila, pot fi recompensati in conditiile prevazute de lege.

 

 CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE

Art.29   Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.
Art.30   (1) Prezentul regulament intra in vigoare cu data de 21 iulie 2005, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul ________________ SRL.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare si prin afisare la sediul ________________ SRL.

SC _______________ SRL
__________ - administrator