Act aditional contract de munca

ACT ADITIONAL Nr. ………

 

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …………. / ………….. in registrul general de evidenta a salariatilor.

 

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica / fizica ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in ……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din ………….. sub nr. ….. / ……… / .…. cod fiscal ……..………, telefon ……………., reprezentata legal prin ………………………………., in calitate de ………………………………..,
Si
            Salariatul / salariata – domnul / doamna ………………………………………………….., domiciliat / domiciliata in localitatea …………………………….., str. ………………………...
…………………………, nr. ………., judetul ………………., posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportul seria ……… nr. …….……… eliberat / eliberata de …………………………., la data de …………………, CNP …………………………………. permis de munca seria …………….., nr. …………………… din data de ……………………. .

            In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53 / 2003, partile 
HOTARASC:

  1. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

  1. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

  1.  Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                                        Prezentul act additional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa – si     produca efectele incepand cu data de ………………….. .

 

                   
ANGAJATOR,                                                              ANGAJAT,