Incetare contractului de munca prin acordul partilor

ACORDUL PARTILOR – art. 55 lit. b) si la termenele prevazute de acestea

            Conditia incetarii raporturilor de munca in baza acordului partilor presupune existenta unei cereri cu manifestarea expresa de vointa a salariatului si a angajatorului cu privire la incetarea contractului individual de munca prin acordul acestora si la termenul stabilit. (cererea salariatului pe care sa existe acordul reprezentantului legal al angajatorului).

S.C. .......................
SEDIUL SOCIAL .............................
NR. TELEFON .................................
CF / CUI ..........................................
J13/ ................................................

 

                                                                DECIZIA NR. ................ / ..................
                                    de incetare a contractului individual de munca urmare a cererii salariatului

 

 

                Avand in vedere cererea dnei/dlui ....................................... prin care solicita incetarea contractului individual de munca nr. ................... / ....................,incepand cu data de ....................... ,

                In temeiul Legii nr. 31/1990,cu privire la societatile comerciale,reprezentantul legal al SC .......................................... emite urmatoarea

 

                                                                                DECIZIE

 

                Art.1. Incepand cu data de ....................,contractul individual de munca al dnei/dlui ............................................. inceteaza in temeiul art. 55 litera “b” din Codul Muncii.
                Art.2. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de conducerea societatii.

 

 

 

                                REPREZENTANT LEGAL,
                (nume,prenume,semnatura,stampila societatii)

                                               
                                                                                                                                                                Dovada comunicarii :
                                                                                                                                                Data si semnaturii salariatului sau
                                                                                                                                                Confirmare de primire – data postei